0876 / 170 044
Всяка една машина

Лични данни и поверителност - OnlineMashini.BG - Всяка Една Машина

БЕЗПЛАТНА доставка за всички поръчки над 69.99 лв
Лични данни и поверителност

Данни за администратора на личните данни:
Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му. Администратор при обработката на предоставените от Вас на сайта www.onlinemashini.bg личните данни е: БГ МАШИНИ ООД, ЕИК: 202142790 е българско търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. 1-ва № 5. Управител на БГ МАШИНИ ООД е Свилен Димитров Костов.

Данните за контакт с администратора, по Ваш избор за конкретния способ, са:

 • адрес: гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. 1-ва № 5;
 • електронна поща: office@onlinemashini.bg;


Какви лични данни обработваме?
За да може да осъществим вашата поръчка, потребителят предоставя следните данни:

 • имена
 • email адрес
 • адрес за доставка
 • телефон


По-общо за целите, за които използваме тези лични данни и основанието за това използване:

 • поддържане на регистрирания от Вас клиентски профили в онлайн магазин https://www.onlinemashini.bg;
 • изпълнение на клиентски поръчки за закупуване на стоки от онлайн магазина;
 • преговаряне с Вас като клиент/потенциален клиент на БГ Машини ООД с цел изпълнението на доставката на поръчаните от Вас стоки;
 • обслужването Ви като клиент/потенциален клиент на БГ Машини ООД, включващо отговори на запитвания относно продукти, дистрибуция, условия на покупка и доставка, рекламации и т.н. (регистриране на поръчки, изпращане на поръчаните продукти, фактуриране, разрешаване на спорове с клиентите по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им);
 • контрол върху изпълнението на договорни и преддоговорни задължения;
 • управление на собствеността;
 • събиране на вземания;
 • счетоводство и данъчно облагане, включително издаване на фактури;
 • администриране и защита при предявяване на правни претенции и искове;
 • за целите на директния маркетинг (само при изрично дадено от потребителя предварително съгласие за това);
 • проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското поведение с цел подобряване на дейността на сайта и повишаване на потребителската удовлетвореност от неговото използване.


БГ МАШИНИ ЕООД обработва тези данни на правно основание изпълнение на преддоговорните, договорните и законовите си задължения във връзка със съответните правоотношения, както и за целите на легитимния интерес на администратора.

По-конкретно за целите, за които използваме тези лични данни и трети лица, които имат достъп до данните:
Тези данни се запазват и се използват по следния начин:

 • email адресът е необходим, за да изпратим потвърждение за получаване на поръчката Ви; също така ще получите известие, когато изпратим пратката;
 • имената, адресът за доставка и телефонът са необходими, за да обработим поръчката и да изпратим пратката до адреса на клиента; при обработка на поръчката е възможно наш служител да Ви се обади; куриерската фирма също може да Ви потърси на телефона, когато доставя пратката; ще получите СМС, когато пратката Ви пристигне в офис на куриер;


Предоставяне на тези данни на куриерската фирма е необходимо, за да може БГ МАШИНИ ООД да Ви достави поръчаната/ите от Вас стока/и. Данните Ви няма да се предоставят на куриерската фирма, когато сте избрали възможността за вземане на стоката от наш офис. БГ МАШИНИ ЕООД гарантира, че данните Ви, предоставени на куриерската фирма ще се използват от нея само за и в рамките на целите на изпълнението на задълженията за доставка на поръчаната/ните от Вас стока/и от БГ МАШИНИ ООД.

БГ МАШИНИ ЕООД също може да възложи на външни ИТ експерти, счетоводители и/или маркетингови агенции една или всички от гореизброените дейности по обработка на Вашите лични данни, като осигури тяхната защита и законна обработка.

Когато Потребителят избере като начин на плащане „На изплащане“ с "TBI Credit" или „Unicredit“ и след предоставяне от негова страна на изрично съгласие с отбелязване в съответното поле предоставените от него лични данни (имена, e-mail адрес, адрес за доставка, телефон, ЕГН, адрес по лична карта) да бъдат предоставяни от БГ МАШИНИ ООД на "Ти Би Ай Банк" ЕАД или на „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД за целите на преддоговорните отношения между Потребителя и съответната компания за потребителско финансиране и последващите им договорни отношения за предоставяне на потребителски кредит, БГ МАШИНИ ЕООД предоставя тези лични данни на съответната компания за потребителско финансиране.

При посещението на сайта onlinemashini.bg от Ваша страна, БГ МАШИНИ ООД автоматично запазва вашият IP адрес с цел предотвратяване на измами.

Срокове за обработка на личните данни:
Сроковете за обработване на лични данни за тези цели са следните:

 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: в срок до 6 (шест) години след изпълнение на последната поръчка на даденото лице или след приключване на процедури, свързани със спорове;
 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансови отчети – до 11 (единадесет) години;
 • данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели – до 11 (единадесет) години;


с изключение на случаите, когато закон, съдебен акт, договор или търговска практика изискват други срокове.

Стандарти за сигурност
При трансфера на данни се използва SSL система за сигурност, връзката м/у клиента и уебсайта е криптирана и всички данни, които се движат по канала са максимално защитени и невъзможни за прихващане.


Външни сайтове използващи вашите данни

Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics за анализиране на трафика и потребителите. Събраната информация се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Може да активирате IP анонимизация, което означава, че само част от IP адреса Ви ще се запази на този сървър. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките.

Google Ads
Сайтът използва Google Retargeting Ads и за тази цел събира анонимна информация за разгледаните продукти в onlinemashini.bg. На база на тези продукти Google показва реклами в различни уебсайтове. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките.

Facebook Ads
Сайтът използва Facebook Retargeting Ads за тази цел събира информация за разгледаните продукти и всички посетени страници. Тази информация се запазва на сървърите на Facebook Inc, ако не желаете тази информация да се използва от Facebook, можете да забраните използването на бисквитките.

Вашите права
По силата на Общия регламент относно защитата на данните като физическо лице Вие имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.


Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

 • по имейл до office@onlinemashini.bg;
 • с писмо адресирано до: БГ Машини ООД, с адрес: гр. София ж.к. Враждебна, бул./ул. 1-ва № 5;
 • по какъвто и да е друг начин, посочен от БГ Машини в съответното директно маркетингово съобщение - напр. линк за отказване, изпратен с имейл.

Ако подадете такова възражение срещу директния маркетинг, повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни/ ИВСС или до съда
Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни/ ИВСС или до съда.


Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Администраторът не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.


Предаване на лични данни в трети страни или международни организации
Администраторът не предава личните данни в трети държави или международни организации.


Значение на предоставените лични данни
В голяма част от случаите, в които администраторът обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Вашите искания, които са анонимни.

С Ваше съгласие обработване личните Ви данни, когато доброволно преценявате да участвате в обявени инициативи на администратора. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в съответната инициатива. Ако инициативата е свързана с получаване на финансова подкрепа или материална облага и сте получили такава, след оттеглянето на Вашето съгласие, ние ще съхраним Вашите лични данни за постигане на необходимата съгласно правилата на инициативата финансова отчетност.

От какви източници получаваме лични данни
Обработваните от администратора на лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в документи, предоставени от публични органи.

Линкове към други уеб страници
Onlinemashini.bg съдържа линкове към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За непълни, липсващи или нелегални указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи собственикът на сайта, към който сте били препратени, избирайки съответния линк. Указанията за защита на личните Ви данни важи само за нашата уеб страница.

“БГ МАШИНИ” ООД

04 януари 2022г.